Vari-KenneL transportin

VARI-KENNEL Nº 1  54x41x39 cm. PEQUEÑO

VARI-KENNEL Nº 2  69x51x49 cm. MEDIANO

VARI-KENNEL Nº 3  82x56x59 cm. INTERMEDIO

VARI-KENNEL Nº 4  92x61x66 cm. GRANDE

VARI-KENNEL Nº 5 102x69x77 cm.SUPER GRAND
VARI-KENNEL Nº 6 122x81x89 cm. GIGANTE